Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 13:51:01
Дата здійснення дії: 16.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
Код за ЄДРПОУ:  23847207
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 

ПРИВАТНЕ  акціонерне товариство «ЛИСТ» (далі - ПРАТ «ЛИСТ»)

(місцезнаходження:  Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», які відбудуться 16 квітня  2021 року о 10-00 годині за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.

Реєстрація учасників зборів ПРАТ «ЛИСТ» відбудеться  16 квітня 2021 року за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61 з 09.30 до 09.45 години.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» – 12 квітня 2021 року.

 

ПРОЄКТ ПорядкУ деннОГО

річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»:

1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».

Проєкт рішення:

«1. Головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Л.М., секретарем – Снісарь Т.Л.

2. Оскільки ПРАТ «ЛИСТ» не має змоги обрати лічильну комісію (у зв`язку з недостатньою кількістю співпрацівників та акціонерів), покласти обов`язки з підрахунку голосів на  Савіна Володимира Валерійовича.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2020 році.

Проєкт рішення:

«Звіт Директора  ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2020 році затвердити.»

3. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

Проєкт рішення:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2020 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2020 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»  

4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2021 році.

 Проєкт рішення:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2021 році, затвердити.»

 

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», а саме на  22 лютого 2021 року: загальна кількість акцій – 80 штук; кількість голосуючих акцій – 75 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для фізичних осіб: паспорт.

Для представників акціонерів – фізичних осіб:

  1. довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчена згідно діючого законодавства України;
  2. паспорт представника.

Адреса власного веб-сайту list.prat.ua.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери  та представники акціонерів можуть у приміщенні ПРАТ «ЛИСТ» за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61, щоденно (крім суботи та неділі) з 08 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів -  також у місці їх проведення за адресою: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Литвин Лідія Миколаївна. ПРАТ «ЛИСТ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів: відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера або його представника протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ЛИСТ» в порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів , а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ЛИСТ» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

  1. Для участі в загальних зборах представник акціонера повинен зареєструватись.
  2. Реєстрація відбувається в час та в місці, які зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.
  3. Після проходження процедури реєстрації представник отримує бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів по кожному з питань порядку денного.
  4. Представник здійснює голосування бюлетенями на власний розсуд або згідно завдань, зазначених в довіреності.
  5. До закінчення  строку,  відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право   замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
  6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з`явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 

Телефон для довідок + 38 (061) 214-99-00.

Директор                                                        Литвин Л.М.

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства за 2020 рік

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

1746.0

1673.9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3.4

14.1

Запаси

8.8

8.8

Сумарна дебіторська заборгованість

108.1

222.2

Гроші та їх еквіваленти

5.0

3.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2045.5

2232.0

Власний капітал

125.6

125.6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0.8

0.8

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

378.5

293.4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-186.5

-192.7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

80

80

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-589.7

-403.2