Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 14:11:02
Дата здійснення дії: 02.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
Код за ЄДРПОУ:  05390419
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

 (код ЄДРПОУ - 05390419)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: «02» квітня  2021 року о 12:00 годині за адресою: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, в приміщені адмінбудівлі, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «02» квітня 2021 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24:00 годину «29» березня 2021 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління  АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,  затвердження заходів за результатами його розгляду,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2020 рік,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії  товариства за 2020 рік . Затвердження висновків  Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік .

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік , порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

10. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів,  якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

 

При реєстрації для участі у чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

                Для представника акціонера  (юридичної особи)  - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у  чергових  загальних зборах  (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на чергових  загальних зборах, оформлена згідно з чинним  законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “ Про акціонерні товариства ” до дня скликання чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вулиця Різдвяна, будинок 292, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18036, адмінбудівлі, кабінет Голови Правління  у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових  загальних зборів за місцем їх проведення з 11:00 години до 11:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Рабе Віталій Германович  тел. 0(472) 64 43 14.

                Акціонер до проведення чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

                Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів Акціонерного Товариства,  а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів Товариства, а  щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. 

Пропозиція до порядку денного чергових загальних зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію  з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.bus.ck.ua . 

Телефон для довідок: 0(472) 64 43 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

2020

2019

Усього активів

33 041

344 498

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

44 738

24 118

Запаси

237 801

210 439

Сумарна дебіторська заборгованість

43 913

22 689

Гроші та їх еквіваленти

10

44

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-110 850

- 31 191

Власний капітал

59 342

139 348

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

162 965

162 965

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

93 180

93 180

Поточні зобов'язання і забезпечення

180 519

111 970

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

- 80 000

- 38 424

Середньорічна кількість акцій (шт.)

81 482 250

81 482 250

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

- 0,98181

- 0,47156

 

 

Проекти  рішень з питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

– Член  лічильної комісії                                -   Діденко Валентина Іванівна;

 - Член  лічильної комісії                                -   Баско Галина Василівна;

 - Член лічильної комісії                 -   Барильченко Наталія Вікторівна .

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

 

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

         Обрати:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Богдана Олександровича;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

 

3. Прийняття рішень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів;

- голосування  з  питань  порядку  денного  чергових  загальних  зборів  акціонерів проводиться виключно  з  використанням  бюлетенів  для  голосування, форма  і  текст  яких  були  затверджені відповідно  до  чинного  законодавства;

- обробка  бюлетенів  здійснюється  шляхом  підрахунків  голосів  членами  лічильної  комісії;

- оголошення  результатів  голосування  та   прийняття  рішення  здійснює  голова  чергових загальних зборів  акціонерів;

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недійсним  у  разі: коли  відсутні  підписи,   акціонер  не позначив  в  бюлетені  жодного,  або  позначив більше  одного  варіанта  голосування,  зазначена  більша кількість  голосів  акціонера, ніж  йому  належать;

- бюлетені  для  голосування,  що  визнані  недійсними,  не  враховуються  під  час  підрахунку  голосів;

- на  загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усіх  питань  порядку  денного,  винесених  на голосування;

-  з  усіх  інших  процедур  та  питань,  які  виникають  під  час  проведення  чергових   загальних  зборів акціонерів   керуватися  нормами  Статуту;

-  протокол  чергових  загальних  зборів  акціонерів  підписують  голова  та  секретар  чергових загальних  зборів  акціонерів.   Протокол  скріплюється  підписом  Голови правління  Товариства.

 

4.  Розгляд звіту Правління  АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,  затвердження заходів за результатами його розгляду,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2020 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробляємой продукції  з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2020 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

 

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2020 рік,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»  за 2020 рік  затвердити,  затвердити заходи на 2021 рік, щодо поліпшення фінансового стану АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА та збереження виробничих потужностей,   роботу Наглядової ради за 2020 рік  визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

 

6. Звіт Ревізійної комісії  товариства за 2020 рік . Затвердження висновків  Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік .

Проект рішенняЗатвердити звіт  Ревізійної  комісії товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2020 рік.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік , порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2019 рік .  Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА за 2020 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік у розмірі  14 203  тис. грн..

 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: звіт зовнішнього аудиту за 2020 рік  затвердити,  затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

9. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення  безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської  заборгованості: 

  • правочини щодо придбання обладнання для виробництва автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини, предметом (характером) яких є: одержання/пролонгація Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини щодо проектування та будівництва нового цеху по виготовленню  автобусів, що виготовляються малими серіями; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

                Надати право першого підпису на вчинення вищезазначених правочинів  Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підписуіншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

 

10. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів,  якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з метою забезпечення  безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської  заборгованості: 

  • правочини щодо укладення Товариством договорів комісії, купівлі та/або продажу автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 450 000 000,00 грн. (чотириста п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
  • правочини щодо укладення Товариством договорів комісії, придбання та/або виробництва комплектуючих виробів для автомобілів та/або автобусів; при цьому гранична сукупна вартість зазначених значних правочинів не може перевищувати 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);

Надати право першого підпису на вчинення вищезазначених правочинів  Правлінню Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підписуіншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

                Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано  від акціонерного товариства «Національний депозитарій України»  №29390  від 18.02.2021 року складеного станом  на «17» лютого  2021 року загальна  кількість акцій Товариства становить 81 482 250 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 81 229 482 штук.

                                                              

 Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»