Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.02.2021 15:13:01
Дата здійснення дії: 09.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО"
Код за ЄДРПОУ:  22628992
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО"

(код за ЄДРПОУ 22628992, місцезнаходження: 62801, Харківська обл., Печенізький р-н,

смт. Печеніги, 7 км автодороги, Печеніги-Базаліївка)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 09 квітня 2021 р. об 10:00 год.

за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка, кімн. №2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 09:20 до 09:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Онищенко Миколу Миколайовича, членами - Григорову Зою Петрівну, Моргуна Сергія Михайловича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів - Лисака Юрiя Юрiйовича, секретарем зборів - Шевченко Надію Іванівну.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Правління (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти із-за його відсутності.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 3 000 000,00 грн.)

Проект рішення:

Надати повноваження Виконуючому обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" Лисаку Юрiю Юрiйовичу за погодженням з Наглядовою радою Товариства вчиняти значні правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру – договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО, договори купівлі-продажу продукції, робіт, послуг та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 3 000 000,00 грн.).

11. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Ревізійної комісії – Старець Анатолiя Степановича, членів Членів ревізійної комісії – Григорову Зою Петрівну, Журбу Ольгу Олексiївну.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7757

8392

Основні засоби (за залишковою вартістю)

531

544

Запаси

6113

6911

Сумарна дебіторська заборгованість

1064

935

Гроші та їх еквіваленти

49

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-

-

Власний капітал

1309

1309

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6448

7083

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5237128

5237128

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 05 квітня 2021 р., за три робочі дні до дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.pechenigi.nr-avers.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка, кімн. № 1, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Виконуючий обов'язки Голови Правління Лисак Юрiй Юрiйович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів.

Товариство до початку чергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів та порядку денного чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів (до 09.04.2021 р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  чергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства: Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, 7км автодороги, Печеніги-Базаліївка, Приватне акціонерне товариство «ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного чергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 17.02.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить – 5 237 128 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 557 293 шт.

Телефон для довідок: (05765)6-11-07              

  Наглядова рада

ПРАТ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО"